Chrzest

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”.  [KKK 1213]

I. Zasady udzielania sakramentu chrztu św. w naszej parafii

1. Sakrament chrztu św. na Mszy św. udzielany jest w naszej parafii w II sobotę miesiąca o godz. 18.00 i w III niedzielę miesiąca o godz. 12.00. W sytuacjach wyjątkowych chrzest może być udzielony w innym czasie.

2. Zgłaszając dziecko do chrztu św. w kancelarii parafialnej należy okazać:

  • akt urodzenia dziecka z USC,
  • informacje o ślubie kościelnym rodziców,
  • dane rodziców dziecka (imię rodziców nazwisko, data urodzenia, imiona rodziców nazwiska rodziców, adres zamieszkania) i rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania),
  • jeśli rodzice chrzestni są spoza parafii p.w. Św. Jadwigi Królowej, powinni przedłożyć zaświadczenie od ks. prob. własnej parafii, informujące o tym, że mogą dostąpić tej godności.

3. Katecheza dla rodziców i chrzestnych w II piątek miesiąca po Mszy św. o godzinie 18.00.

4. W dniu chrztu św. należy przybyć do kościoła ok. 10 minut przed obrzędem, a rodzice chrzestni przychodzą do zakrystii.

5. Należy przygotować i przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę dla dziecka.

6. Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala), jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.

7. W czasie Mszy św. dobrze jest ofiarować Komunię św. w intencji nowoochrzczonego dziecka.

II. Warunki, jakim powinni odpowiadać rodzice chrzestni wg Kodeksu Prawa Kanonicznego [por. kan. 874]

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1. Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania.

2. Ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku.

3. Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić.

4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.

5. Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

6. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.